Arany János: VOJTINA ARS POÉTIKÁJA

Idézet

Tele vagyok, dallal vagyok tele,
Nem, mint virággal a rét kebele,
Nem mint sugárral, csillaggal az ég:
De tartalmával a „poshadt fazék,”
Vagy mint csatorna, földalatti árok,
Amelybe nem csupán harmat szivárog. –
Tele vagyok. Nincs tűrni mód tovább:
Feszít a kóranyag, a zagyva táp.
Olvastam egypár száz kötetre ment
Regény-, beszély-, poéma-speciment:
Kit meg ne rontson aztán ennyi zöld! s
Ne rágjon ennyi éretlen gyümölcs! –
Melyből világok lettek, a kaosz –
Bennem hasonló zűr támadt ahoz,
Hemzsegve tarkán „mint a beteg álma”:
Lássuk, ha e zűrből valami válna.
Költő leánnyal, borral nagyralát:
Tőlem ne várja senki már dalát.
Bort… legfölebb ha néha megiszom:
S a szerelem… rég volt az! rég bizon.
Én is szerettem: (oh, ez édes emlék
Szivemre most is oly enyhítve ömlék!)
De halkan, zaj ne’kül… mint a virág
Egymásra hajlik és hangot nem ád
Midőn felpattan illatos pora
S elönti a kéj boldog mámora.
Egy mukkomat se hallád, vaksi hold!…
(Látta-e, nem tudom, vagy ott se volt);
Nem kiabáltam a természetet,
Csak érzém, mit szivembe ültetett;
S midőn szerelmet a leánynak esdék:
Nem oly szagú volt mint a nyomdafesték.
De a hazáról… Úgy van, a haza!
Zengjen felőle hát a dal, nosza!…
Késő ez is: mi haszna lelkesűl
Az ember, ha középen belesűl!
De meg, mit érne gyöngéd szó nekik,
Midőn a hont ordítva szeretik? –
Midőn legszebb virág a mályva-rúzsa:
Köténybe rejti kis bokrát a múzsa.
Volt a hazának egy-két énekem.
Bágyadt, igaz, s „örömtől idegen”:
De honfi keble érzé a panaszt,
A csendben, éjben jól kivette azt;
S a fájdalomban, mely elfojtva sírt,
Ön-fájdalmát lelé, s hozzá az írt.
Sebet tör a dal, de balzsamteli
Ujjával ismét megengeszteli.
Most helyzetünk valóban istenáldás:
Ének se kell, csupán hangos kiáltás.
Ki a hazáról mond nagyot, sokat:
Csak rajta! nem hiába kurjogat.
De bár a hont szeretjük egyaránt:
Van a modorban néha, ami bánt;
Mert jóllehet az érzés egyre megy:
A költő, s a… cipész-inas, nem egy.
Én már ezentul ilyetén gyalog
Versen… csak így pálcán lovagolok;
Zúg, sistereg, szédűl szegény fejem:
Nincs odafent, szárnyas lovon, helyem.
S azóta, hogy nem mondtam éneket,
„Mély hallgatásban torkom elrekedt”;
S mint hangjavesztett opera-dalár,
Lettem éneklőből… énektanár.
Mendacem oportet esse memorem:
Költőnek ezt ajánlani merem.
Nem épen tisztes, de derék szabály,
Versembe jól fér, s a mellett – talál.
Azaz – magyarra téve a szavak:
„Költő hazudj, de rajt’ ne fogjanak”;
Mert van egy példa, hogy: a sánta eb…
A sánta költő még keservesebb.
Hazudni rút. Ez ellen a morál,
A társas illem egykint perorál;
De költőnek, bár lénye isteni,
Nemcsak szabad: – szükség fillenteni.
Avagy felettünk nem hazud az ég,
Bolttá simulva, melynek színe kék?
A támadó nap burka nem hazud?
S fejünk felett, min jár, nem ál az út?
A csillagok hullása nem csaló?
Távol hegy, erdő kék színe való?
Szivárvány hídja nem csak tettetés?
A látkör széle nem csúf rászedés?
A délibáb, midőn vizet csinál,
Melyben torony, fa kettészelve áll,
Lebegve orma, tótágast az alja:
Hát nem szemed, szomjad ingerli, csalja?…
Minden hazugság, földön ami szép:
Csontváz, ijesztő a valódi kép;
Azt vérrel, hússal ékesíteni
Jer, jer költő!… hazudva isteni!
Győzz meg, hogy ami látszik, az való;
Akkor neved költő lesz, nem csaló, –
Amint nem az volt rég az átheni,
Malacvisítást tudva színleni;
Ellenben a pór, aki szűr alatt
Ríkatta disznát, és kuhin maradt,
Bár a visítót gúnyosan emelte,
A hallgatók füttyét megérdemelte.
Mert a közönség érzé, hogy amaz
Úgy rí, miként legtöbbször a malac,
Míg a valódi – csont és vér noha –
Tán úgy sikoltott, mint másszor soha.
Itt a különbség: hogy e látszatot
Igaz nélkül meg nem csinálhatod.
Csakhogy nem ami rész szerint igaz, –
Olyan kell, mi egészben s mindig az.
Talán nem való, hogy ez s ez úgy esett,
Tán ráfogás a felhozott eset:
Mátyás király nem mondta s tette azt;
Szegény Tiborc nem volt élő paraszt;
Bánk a nejével, megvénült falun,
Sosem dühönge többé a szarun,
Evett, ivott, míg végre elalún:
De mit nekem valód, ha ez esetben
Bánk törpe lesz, Mátyás következetlen?
Ha semmi évszám, krónikás adat
Engem le nem győz, hogy nem tett vadat?
Nekem egész ember kell és király,
Vagy férj, nejéért aki bosszut áll,
S ember-, király-, meg férjben az egyén:
Csip-csup igazzal nem törődöm én.
De bár egész, s örök – úgy puszta-nyersen
Feladva, nem segít valód a versen.
Itt kell már a szabály: „költő, hazudj!”
Nem olyan ám mind, hogy belőle tudj:
Mert van sok eszme, igaz fogalom,
Mitől előre borsózik dalom.
Az egyszeregy, bár meg nem dönthető,
Képzelmi szósszal bé nem önthető;
Sem oly igazság, min függ a peres;
Sem a rideg tan, elvont, rendszeres;
Vond bár kivűl reá költői mázad:
A pőre tartalom fejedre lázad;
Vagy, mint midőn az óriás boa
Nagy martalékkal hömpölyög tova,
Gímet rabolván, vagy bölénytinót,
Féltesttel amely még száján kilóg,
Hétszámra hordja az ágbogas fejet,
Vélné az ember, egy erdőt evett,
Hétszámra látni, hogy szerv- és idomra
Különböző táppal vesződik gyomra:
Úgy jár az istenadta költemény
A nyers igazzal, mely dacos, kemény;
Csakhogy sokára sem emészti meg:
Marad nehéz, feloldatlan tömeg.
Akarsz repülni? hát csak rajta! höss!…
Hanem szárnyadra ólomsúlyt ne köss.
Bár fontos a földszint némely való:
Ott fenn, a hígban, nem neked való;
Kivéve hogyha tán bölcsen rakod
Mint léghajóba, megmért súlyagod:
Már táncol a gömb, mint betyár lova,
Kit nem bocsát a csárda oszlopa,
Már fel s alá kapkodja üstökét
Hogy elszakítsa tartó köldökét,
Recseg az oszlop, enged a kötél,
A tenger néző szívszorongva fél
Hogy felnyilallik a könnyű golyó,
S egy perc alatt eltűn a léghajó,
El, végtelen világokon keresztül,
A semmibe, örökre, mindenestül!…
De te nyugodtan ülsz még a kosárba’,
Előtted óra, és a percre várva
Midőn kiálthatsz: „a kötélre! vágd!”
S többé a földdel semmi cimborád.
Ám érzi súlyát a szélházi gömb,
Megemelinti és azt mondja: öhm!
Lassan, nehézkesen úgy szárnyra kel,
Mint bérci sas ha nagy zsákmányt cipel.
És ím! előtted ég és föld kitárul,
Nézhetsz föl és le a közös határrul:
De, hogy ne szálljon vakmerőn veled,
A léghajót csinján mérsékeled,
S midőn egekbe igy zarándokol:
Azt sem felejted: „hátha lebukol!”
Ily célra megjár a bölcselmi eszme,
Különben annyi, mintha kárbaveszne.
S amit tapasztalsz, a konkrét igaz,
Neked valóság, egyszersmind nem az.
Vásár az élet: a földnek lakossa
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa,
Ad-vesz, civódik, káromol, kacag;
Por, sár megöl, megfojt a hagyma-szag;
S ha kételkednél, hogy mindez való,
Lépen bök egy rúd, feltaszít a ló: –
Mit gondolsz? ha énekedbe öntenéd
Úgy, mint van, e sok mozgó pecsenyét;
Ha e vásárból egy karéjt levágva
Beléillesztnéd a dalvilágba:
Mit gondolsz, nyerne a költő vele
Hogy ily igazzal zsúfolá tele?
Hogy macskástúl-ebestül átvevé
Azt, aminek árnyéka az övé?…
Állok Dunánk szélén, a pesti parton:
Előttem a kép, színdús üde karton:
Felleg s hegy által a menny kékje csorba.
A nap most száll le a város-majorba;
Büszkén a Gellért hordja bársonyát,
S fején, mint gondot, az új koronát;
Lenn a Tabánban egy toronytető
Gombjának fénye majdnem égető;
Míg fönt a Mátyás ódon temploma
Szürkén sötétlik, múlt idők roma;
És hosszu rendje apró sűrü háznak
Fehérlik sorba’, mint gyepen a vásznak;
Alant a zölden tiszta nagy folyam,
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan,
Meg nem legyinti szellő’ s fecske szárnya,
Csak mélyén lüktet forradalmas árja;
Felszíne tűkör, és abban, mikép
Tündéri álom, az előbbi kép
Tisztára mosdva, felfordítva ring,
Mint lenge kárpit, a merő fal ing…
Ábrándos lelkem a hullámba mélyed, –
Vágyban elúszva búvárlom a mélyet:
Itt, itt a nimfák! itt a cháriszok!…
Az utcán por, bűz, német szó, piszok.
Nem a való hát: annak égi mássa
Lesz, amitől függ az ének varázsa:
E hűtlen hívség, mely szebbít, nagyít –
Sulykot, bizony, nem egyszer elhajít:
Ez alkonysúgár, mely az árnyakat,
E köd, mely nőteti a tárgyakat;
E fénytörődés átlátszó habon,
E zöld, esős lég egy május-napon;
Ez önmagánál szebb, dicsőbb természet:
Egyszóval… a költészet.
Azonban azt se véld, hogy a való
Kirúgva jobb egészen láb alól,
Hogy némi kósza föllengésben áll
A híres eszmény, vulgo: ídeál;
Hogy csak néhány szó, egy kis lexikon
Kell: és tiéd a Parnassz, Helikon:
„Csermely, virág, lomb, szellő, hattyudal,
Ábránd, minőt a sejtelem sugall,
Kék távol, esti csillag, félhomály”
(Tanuld meg: félig semmit se csinálj!)
A „Hóra, Flóra, Grácia, Pszüché”
S a többi, – hogy keverd mind együvé
S detur, signetur: „ideál” Hahó!
Csinján, barátom: több is kell ahó!
Idea: eszme. Nem szó, nem modor.
Azt hát fejezzen ki vers, kép, szobor:
S eszményi lesz Béranger, mint Horác,
Vagy a görög, melyet ő magyaráz;
Nem is kell a bajuszos Berzsenyi
Vállára ó palástot metszeni:
Jobb, hogy találva ő van és kora,
Mint régi Hellász… fűzött bocskora!
Jelennek írunk… és tán a jővőnek,
(Legtöbbje pénzért a betűszedőnek,
De az sosem hallgatja Vojtinát,
Gyártván divathoz a vásárfiát;)
Jelennek ír, ki a jelenben él,
– Mondom – közöttünk hisz, szeret, remél,
Küzd, vágy, remeg, örvend, szomorkodik:
Mért élne visszább, vagy húsz századig?
Kinek szokott ruhája lenge burnus,
Csak nyűg, teher lábán az ó kothurnus;
S kiről tudom jól: ki apja-fia,
Röstellem azt, ha élve múmia.
(1861)


Igaz vagy valódi

A falra kivetített amatőr filmben ül a szalmán a gyönyörű testű lány, simogatja a fehér kisbárányt, s közben a színházteremben ugyanaz a lány bégetésre biztatja a közönséget, melynek egy része cinkos duruzsolásba kezd, a többiek meg bizalmatlankodva, távolságtartón várják, hogy mire megy itt ki a játék. Egy-két bizonytalan bégetés, ám a lány nem adja fel. Próbálkozása a végén több-kevesebb sikerrel jár.
Ha az ember minden kétséget kizáróan szeretné elhitetni magáról, hogy ő is része a nyájnak, egy csupán a számos birka közül, amely csak bégetni tud keservesen, akkor ahhoz leginkább hallatlan öniróniára volna szüksége. Az őszinteséget kár is említeni, mert ha egy színpadon nem őszinte a bégetés, akkor a performance beavatott és nem beavatott nézői egyformán kapkodják a fejüket, keresik a bárányt, jobbra-balra tekingetnek, hogy most tényleg idehoztak egy élőt, vagy a nézők közül, felvételről szól a bégetés, hiszen teljesen kizárt, hogy ennyire élethűre sikeredjen az a hang. Ellenben ha a performance-szín őszinte és hiteles, akkor természetes a bégetés, föl se merülhet kérdésként, hogy ez most igazi-e vagy sem, mert az teljesen elhanyagolható tényező. Mellékes körülmény. Nem mérvadó. Az a lényeg, hogy a közönség elhiszi, és nem keresi a miértet, mert teljes valójával benne él a jelenetben, maga is cselekvő részese, nem puszta szemlélője az eseményeknek, és adott pillanatban teljesen mindegy neki, hogy ez most fikció-e vagy valóság.
Azt hiszem, ez a legjobb művészet. Gondoljunk csak Arany Jánosra. Ha viszont a néző merő sznobságból nem meri kimondani, hogy a király meztelen, holott látva látja, tudva tudja, és akkor is tapsol, amikor a lelke mélyén érzi, hogy itt bizony egy roppant gyenge performance-szal áll szemben, amelyben hamis a bégetés, akkor azzal legalább annyit árt magának, mint amennyit a performance szereplői ártottak őneki.

Szelid Márta


Mindnyájan görögök vagyunk

A képaláírás gyors magyar változata így hangzik: Mindnyájan görögök vagyunk. Amikor egy népet támadás ér, minden népet támadnak. Február 10-én Görögország nem választott kormánya újabb rettenetes, borzalmasan szigorú törvénytervezetet nyújtott be, melyet február 12-én 199 igennel és 101 nemmel jóváhagyott a parlament.
Az új megszorító csomag értelmében 22%-kal csökken a minimálbér, három évre befagyasztják, a kollektív szerződéseket pedig egyszerűen eltörlik. 15 000 közalkalmazottat elbocsátanak, és 150 000 munkahelyet felszámolnak, mert nem újítják meg a munkaszerződést.
A görög nép bátran fellázadt a társadalmi terror politikája ellen. A tömegtájékoztató eszközök fülsiketítő csöndjének közepette, a kegyetlen megtorlások ellenére is egyre szaporodnak a sztrájkok és a tüntetések. A görögöknek nemzetközi szolidaritásra van szükségük, és felhívással fordulnak hozzánk. Válaszoljunk e felhívásra! Mindnyájan görögök vagyunk! Mozgósításuk az európai és a nemzetközi diktatúra, a pénzügyi piacok, az úgynevezett trojka (EU, EKB, IMF) falába ütközik, akik rákényszerítették Görögországra ezeket a szigorú megszorító intézkedéseket, melyeket a nem választott kormány jóváhagyott.
Az EU kormányai, főleg a francia, keblére öleli ezt a diktatúrát, hasonló szabású politikát alkalmaz a többi országra is. Görögország nem egyéb, mint kísérleti laboratórium erre a helyzetre, amely a jövőben általánossá válhat. A helyzetet még tovább súlyosbítja majd az új európai megállapodás, amely kötelezővé teszi alkotmányainkban az úgynevezett aranyszabály bevezetését. Mi görögök, akárcsak maguk a görögök, nem vagyunk hajlandóak feláldozni hazánkat a pénz oltárán. Vegyük kezünkbe sorsunk irányítását! Fejezzük ki szolidaritásunkat a görög néppel és Dél-Európa népeivel! (Carmen Perra)


Csöszmörög

Régen elfelejtett íz! Öregapátok örökké itt csöszmörög!, hallom, amint nagyapám nem kevés gúnnyal a hangjában félhangosan megjegyzi, amikor dédapám elindul szokásos menetére.
Öregecske tacskókutyám is egyfolytában csöszmörög, lesi, hátha lepottyan valami ehető falat, miközben almát hámozok a konyhában. Látszólag céltalanul jön-megy, szóval ő is csak itt csöszmörög.


Irodalmi ételek

Elképzelhető, könnyen lehetséges, miért ne, hogy a kívül-belül irodalom címet ezentúl nem országhatárra, csakis magamra értem. Magamon kívül és magamon belül. Kulináris bloggá alakulok. Még nem tudom, hogy lesz irodalom az étkeimből, bár – ha jól belegondolok -, agyműködésem, motoros tevékenységem is lehetetlen étkezés nélkül, az evés minden emberi megnyilvánulásnak, így a puszta blogbejegyzés megírásának is elengedhetetlen feltétele. Gondolom most, és gondolom, holnap meg holnapután is, mivel egyelőre nem áll szándékomban leszokni az étkezésről.

Ellenkezőleg.

Adok néhány nap gondolkodási időt, aztán megbeszéljük, hogy lesz irodalom az ételből. (Na, nem úgy Andreasz Sztaikosz “regényében”, hogy csak ami hirtelen eszembe jut, azt idézzem.)


Kerhóra fog

— Na, te lány, kerhóra foglak, úgy látom, igön e’kanászodtá’! — így is kezdhette volna dörgedelmeit a dédnagyanyám. Én csak pislogtam, nagyon szerettem volna kibújni a kerhóra fogás alól, igaz, csak sejtettem, hogy ez most minden lehet, csak jó biztos nem. Tudtam, hogy számot kell adnom valamiről, hogy rossz fát tettem a tűzre, erről lehet szó. A kerhótól még most is borsózik a hátam, pedig nem vagyok benne biztos, hogy az elmúlt harminc-harmicöt évben hallottam-e egyáltalán valakitől.

Aki hallotta, ossza meg velem, milyen volt, mikor kerhóra fogták.


Nyílt levél a köztársasági elnöknek

A Költészet Napja, 2010. április 11.

Elnök Úr!

Költészetnapi versplakátjaimat szerkesztem, és valahányszor beillesztem a bal felső sarokba az élőfejet, melyben csak az évszám változik, minden más állandó, hetedik éve immár — A Költészet Napja, 2

010. április 11.

–, folyton az jár a fejemben, nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy vajon mennyivel szívesebben készülődnék az idei versnapra, ha azt hallottam volna a hírekben, hogy a köztársasági elnök a Költészet Napjára való tekintettel egy héttel későbbre tűzte ki a választások első fordulóját. Hogy bár tanácsadói osztottak, szoroztak, és mindenképpen a 11-ét javasolták neki, ő azonban egy héttel későbbi időpontot jelölt ki, mondván hogy ez a nap, József Attila születésnapja, hagyományosan a vers ünnepe Magyarországon. Azon kevés napok egyike, melyet ugyan még a múlt rendszer nyilvánított ünnepé, mégsincs politikai felhangja, egyszerűen az, ami: a versről szól. Jó alkalom, hogy megemlékezzünk a múlt nagyjairól, hogy a kortársaink megmutathassák magukat iskolákban, művelődési házakban, hogy neves színészeink végre verset mondhassanak, amatőr felolvasók hirdessék a környezetükben, hogy a vers még él, és élni is fog, mert a költészet örök és rendszertől független. Különösen fontos ezzel most tisztában lenni, amikor válságtól hangos ország-világ.

Eltűnődöm, vajon tisztában van-e vele, elnök úr, mi mindent von maga után, hogy végül április 11-ére esett a választása. Nem sajnálja-e így utólag, hogy ezen a napon, a vers ünnepén, egyetlen vidéki művelődési intézmény, közösségi ház sem rendezhet felolvasást, nem hívhat meg költőt, színészt, hogy az érdeklődők verset hallgassanak, költőtől, színésztől, amatőr versmondótól, hogy a költészet lophasson egy kis melegséget az életükbe. Persze, a fővárosban talán nem is érintik, mi a bajom a dátummal, hiszen csak a kisebb településeken jelölnek ki szavazóhelyiséget a polgármesteri hivatal mellett a művelődési házban, és így ott szombat déltől tilos bármilyen rendezvényt tartani.

Már előre szomorúsággal tölt el a gondolat, elnök úr, hogy idén ez a nap nem a vers napja lesz, hanem a százalékszámításé, esélylatolgatásé. Megint elsiklik figyelmünk a lényegről. Hogy az embernek, mert ember, és lelke van, lételeme a költészet, még akkor is, ha nem tud róla, ha észre sem veszi. Akármilyen arányban nyer is valamelyik párt, és alakít majd többségi kormányt a következő ciklusban. S ha marad némi vigaszom, csupán annyi talán, hogy József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc versei kint lesznek idén is az utcákon, az intézmények előtt, ahová majd szavazni megyünk április 11-én.

Pávai Patak Márta

Leányfalu


Pedro Salinas

Estére kelve lassan

kigyúlnak a kérdések.

Akad távoli, mozdulatlan,

végtelen, akár a csillagok;

onnan kérdik

mindig

ugyanazt: milyen vagy.

Mások,

a tünékenyek és parányiak,

tudni akarnak rólad

apró, megfogható dolgokat:

a cipőd

méretét, a világ

szegletének nevét

ahol várni fogsz.

Te nem láthatod,

de álmodat

szinte

körbekerítem a

kérdéseimmel.

És egyszer talán,

álmodban, te is felelsz majd

igennel vagy nemmel,

csodába illően, csak úgy,

találomra, a számodra ismeretlen,

láthatatlan, sejthetetlen kérdésekre.

Mert nem sejtesz semmit;

és mire felébredsz,

el is bújnak, kialusznak,

láthatatlanná válnak.

És te élsz vígan

tovább, nem is sejted,

hogy körbevesz mindig

a szorongás, a  sóvárgás és a vágy,

szakadatlan olyasmit kérdez tőled,

amit nem is látsz,

amire válaszolni se tudnál.

Pávai Patak Márta fordítása


Isla Correyero

Egy ápolónő naplója

(Diario de una enfermera)

1993. december 17.

Mikor végigmegyek a nőgyógyászat tiszta folyosóján,
a meztelen, mell nélküli nőket látom
a fehér ágyakon.

Még élnek mind a rák komisz ártatlanságában
sütemény, virág körülöttük, egybemosódnak az este fényeivel

miközben  a betegség körülírhatatlan tömege nőttön-nő

akár ezernyi tudattalan, hidegre érzéketlen élőlény.

A fáradt ápolónő komor szívével csukom be sorban a kórtermek ajtaját.

A halál is ott jön mögöttem.

Egy kéz utánam nyúl:

Nővérke!

Pávai Patak Márta fordítása